MILKSHAKE HAIR PRODUCTS

Milkshake Hair Products

MILKSHAKE PRODUCTS (2015)

CONDITIONING MOUSSE £15.29

CONDITIONING SPRAY £15.29

TRIO BOX SET £25.00

DOUBLE BOX SET £19.95

COLOUR CARE SHAMPOO £12.95

TRIO MINI SET £12.85

MINI SHAMPOO £6.40

MINI CONDITIONER £6.40

MINI SPRAY £6.40

CONDITIONING MILK